De leerling die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Verkeersschool Sijtsma Reinder Buysingweg 47 8917 DK Leeuwarden. Op uw klacht, die vertrouwelijk wordt behandeld, wordt uiterlijk binnen 2 weken gereageerd. Indien het niet mogelijk is om binnen de termijn te reageren, dan wordt u daarvan in kennis gesteld.

Bemiddeling- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en “Verkeersschool Sijtsma”, beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau (postbus 1100, 380 DC Bunnik, tel. 0900- 2692258. Indien bemiddeling voor een of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil ,op schriftelijk verzoek van de leerling, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie (p/a Kosterijland 15, 3961 AJ Bunnik). Het reglement is te verkrijgen bij de Bovag te Bunnik.